Rydym yn gwmni syrcas cyfoes, theatr a chelf, sefydlwyd yn 2013. Mae’r Cimera yn hybrid rhyfeddol o fyd mytholeg Groegaidd. Fel yr anifail hudol hwn, ‘rydym yn gwmni aml-ochrog sy’n cyfuno artistiaid o sawl cefndir perfformio a pherspectifau dylunio i greu llais artistig pwerus yng ngogledd Cymru.

Rydym yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg. 

Rydym yn cynhyrchu gweithiau gwreiddiol amrywiol megis theatr stryd, cymeriadau stiltiau ar gerdded, teithiau cynyrchiadau syrcas, sioeau tân, ymgysylltu drwy’r celfyddydau a phrosiectau addysgol, gorymdeithiau cymunedol, gwyliau golau, sioeau pyped, a hyfforddiant syrcas a chelfyddydau rhyng-ddisgyblaethol ar gyfer plant ac oedolion.  

Mae ein rhwydwaith cysylltiadau, partneriaid ac artistiaid yn ymestyn ar hyd arfordir y Gogledd Ddwyrain, trwy Wynedd, ac o Fôn lawr at Geredigion a thu hwnt.  

Rydym wedi creu, dylunio a chynhyrchu gwaith ar gyfer gwyliau, lleoliadau a chwmnïau, yn cynnwys Pontio ym Mangor, Galeri, Caernarfon, Venue Cymru, Arad Goch, Cwmni’r Fran Wen, yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd, Gorymdeithiau Cymunedol, Big Sexy Circus – Gŵyl Fringe Caeredin, Mentrau Iaith Conwy a Fflint, Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd, Gŵyl Green Man, a Gwasanaethau Plant Cyngor Gwynedd. 

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau celfyddydol/ elusennau un cynnwys Organised Kaos, Citrus Arts, NoFit State Circus, Theatre Genedlaethol ac Anno’s Affrica yn Malawi a Kenya. 

Teithiodd ein cynhyrchiad dwyieithog ‘Drudwen’, wedi’i ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru, drwy Gymru yn 2019 gan ymweld yn Pontio, Y Ffwrnes Llanelli, Riverfront Casnewydd, Canolfan y Mileniwm, Venue Cymru a Chanolfan Gelf Aberystwyth.

Mae’r Pentref Syrcas yn dod i Gymru!

Rhwng Awst 13eg a Medi 25ain gall gweithwyr syrcas o Cymru, Lloegr a’r Alban ymuno yn y pentref i fyw, dysgu, a gweithio gyda’i gilydd.

Am fwy o wybodaeth:

www.thecircusvillage.org

Ariennir y Pentref Syrcas gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr a Creative Scotland.

Partneriaid y prosiect: Articulture, Cimera, Citrus Arts, Hannah Darby, Ellis Grover, Elle Kate, Zoe Munn, NoFit State Circus, Organised Kaos, Syrcas Byd Bychan, Up Side Down Circus

Cwrdd â'r tîm

Cliciwch ar y tabiau i ddarllen mwy am dîm Cimera.

A group photo of the Cimera team

Kate Jones

Cyfarwyddwr Artistig

Kate Driver, Artistic Director

Hyfforddodd Kate mewn Drama yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth a Dylunio Theatr gyda Motley, Theatr Genedlaethol yn Llundain. Mae hi’n un o brif sefydlwyr cwmni Cimera. Mae hi wedi gweithio dros 30 mlynedd fel Dylunydd Theatr, Dramodydd, Cyfarwyddwr a Chynhyrchydd Theatr ar gynyrchiadau proffesiynol a phrosiectau celf cymunedol hyd a lled y Deyrnas Unedig. 

Ysgrifennodd ‘Drudwen’ ac ‘Mi glywais gan Aderyn Bach’ ar gyfer Cimera ac mae hi wedi datblygu cysyniadau, cyd-gynhyrchu a dylunio perfformiadau theatr stryd a gorymdeithiau ar gyfer y cwmni yn cynnwys, ‘Let them eat cake, ‘Mari Llwyd’, ‘Commedia Masquerade’ and ‘Scylla, Charybdis and Poseidon’. 

Mae gwaith diweddar Kate hefyd yn cynnwys Dylunio Theatr ar gyfer cynyrchiadau yn y RCSSD yn cynnwys ‘The Wonderful World of Dissocia’, ‘Blue Stockings’ a ‘Lear’ a chyd- ysgrifennu a dylunio ‘Aphrodite in Flippers’, i gwmni Bold and Saucy Theatre. Rhan o’i gwaith cyfredol hefyd yw gweithio gyda Anno’s Africa Malawi fel mentor sgiliau syrcas a chelf theatr. 

Mae Kate yn hybrid genetig a diwylliannol gyda blas am hiwmor tywyll. Cafodd ei geni a’i magu yn Ne Llundain a chanddi wreiddiau yn Norfolk a Caerfyrddin. Mae hi wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, ac mae hi bellach yn byw ym mynydd-dir Eryri.


Iago Morgan Jones

Cyfarwyddwr Syrcas, Perfformiwr

Fel un o’r aelodau sefydlodd gwmni Cimera, mae Iago wedi perfformio; creu cymeriadau a pherfformiadau gyda’r cwmni ers 2013. Yn ddiweddar actiodd ran Ogi a Trystan yn nhaith genedlaethol ‘Drudwen’. Mae ganddo ystod eang o ddoniau perfformio a syrcas ac yn arbenigo fel acrobat; cydbwysedd-acrobatig; sgiliau awyrol a chomedi corfforol. 

Dechreuodd ymddiddori mewn syrcas yn 15 oed gan droi ei hyblygrwydd corfforol naturiol a’i hoffter o chwarae gyda tân i berfformiadau a gwaith creadigol. Cafodd hyfforddiant fel acrobat gyda chwmni Syrcas Polichinello yn Sheffield, teithiodd gyda ‘No Fit State’ gyda sioe ‘Bianco’, a pherfformiodd yn ‘Bodies inUrbanSpaces’ ym Mangor ac Abertawe. Mae ei brofiad actio a pherfformio syrcas hefyd yn cynnwys- ‘Y Crincod’, Llwyfan Gogledd Cymru; ‘Coppelia’; ‘Troi a Throsi’; Y Goeden Annwn’; a ‘Tri’, Syrcas Circus. 

Teithiodd Iago i Malawi gyda Anno’sAfrica yn 2017 i ddysgu sgiliau awyrol i blant Bae Nhkata. Cymraeg yw iaith gyntaf Iago ac mae’n caru garddio a magu hwyaid.


Lauren Bracken

Dyfeisiwr, Cyfarwyddwr, Perfformiwr

Lauren as Scylla

Mae Lauren wedi bod yn gweithio gyda Cimera ers 2013 ac yn caru y cyffro o fod yn rhan o gwmni sy’n datblygu a thyfu’n barhaus. Hyfforddodd fel actores ac mae hefyd wedi datblygu ei sgiliau syrcas i gynnwys stiltiau, troelli tân a sgiliau awyrol. Mae hi’n hyfforddi mewn gweithdai sgiliau syrcas ac yn caru digwyddiadau ymgysylltu gyda’r cyhoedd. Efallai gwelwch hi’n cyfarwyddo ambell brosiect yn y dyfodol.  

Mae hi wrth ei bodd yn gweithio gyda phlant a theuluoedd ac yn credu y dylai perfformio fod yn llawn hwyl, creu cymeriadau, a trio syniadau newydd drwy ddawns, actio, a iaith gorfforol. Mae hi wastad yn hyrwyddo gwerth y celfyddydau. Mae hi hefyd yn gwneud ‘stunts’ a gweithio gydag anifeiliaid mewn ffilmiau a rhaglenni teledu. Efallai i chi weld rhai o’r anifeiliaid ar CBBC, The Worst Witch neu ei champau ar Gangs of London neu ffilmiau Bollywood. Mae hi wedi datblygu ei sgiliau drwy ei phrofiadau amrywiol. Ei huchelgais yw creu adloniant a dod a phleser i’r rhai sy’n cymryd rhan a gwylio y perfformiadau.

Mae hi wedi caru anifeiliaid ar hyd ei hoes ac mae hi’n fam i 2 o blant. Mae hi wedi chwarae rygbi rhyngwladol ac wedi byw mewn gwledydd anarferol megis Borneo, Malaysia a’r Arab Emirates Unedig. Mae hi’n edrych ymlaen i groesawu llawer o wynebau newydd i ddigwyddiadau awyr agored cyffroes y cwmni.


Daisy Williams

Perfformiwr awyrol a Hyfforddwraig

Daisy Williams, Aerialist performer and Instructor

Mae Daisy’n teimlo’n angerddol am gelfyddyd awyrol. Ei phrif ddisgyblaeth yw crefft yr ‘hŵp’ awyrol ond mae hi hefyd wedi hyfforddi gyda’r ‘trapeze’; rhaffau sidan; strapiau a Gwe Spaeneg.  

Dechreuodd Daisy hyfforddi ar y ‘trapeze’ gyda’r cwmni ‘Black and Blue’ yn Lerpwl tra’n astudio i fod yn newyddiadurwraig yn y Brifysgol. Ar ôl gweithio fel newyddiadurwraig yn Llundain hyd nes yn 25 oed, penderfynodd Daisy greu ei stori hi ei hun yn hytrach nag ysgrifennu am fywydau pobl eraill a theithiodd hyd a lled y wlad gyda chwmni syrcas teithiol. 

Dychwelodd i Ogledd Cymru yn 2018 gan ymuno gyda chwmni Syrcas Cimera fel perfformiwr a hyfforddwraig. Mae Daisy hefyd yn berfformiwr a hyfforddwraig llawrydd ac yn gweithio ar brosiectau ymgysylltu cymunedol megis gweithdai llenyddiaeth a lles yng Ngogledd Cymru.


Manon Prysor

Cyfarwyddwr Creadigol ac Actores

Manon Prysor, Creative Director

Yn dilyn gradd B.A. Drama Sengl o Goleg Prifysgol Aberystwyth, dilynodd Manon yrfa fel actores a chyflwynwraig broffesiynol yn myd theatr, ffilm a theledu. Bwriodd wreiddiau cadarn ym maes Theatr mewn Addysg gyda chwmni’r Fran Wen, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Sain Ffagan, ac Outreach, Theatr Clwyd, yn cyd-ddyfeisio sioeau a gweithdai i blant cynradd ac uwchradd. Mae hi wedi teithio Cymru gyda chwmniau fel Bara Caws, a theithio’r cyfandir gydag E.L.A.N Wales gan brofi trawstoriad o arddulliau actio ac amrywiol arddulliau theatr. Mae ganddi brofiad o weithio ar brosiectau torfol cymunedol yn ardal Splot a Bae Caerdydd dan gyfarwyddyd Firenza Guidi a No Fit State Circus. Ymysg ei phrif waith actio cynnar mae ei rhan yn y ffilm nomineiddiwyd am Oscar, Hedd Wyn, ac mae ei gyrfa ddiweddar yn cynnwys rhannau yn Pobl y Cwm, Rownd a Rownd a’r gyfres ddrama Craith/ Hidden – S4C & BBC Cymru. 

Treuliodd Manon bedair mlynedd fel darlithydd Theatr a’r gwrs gradd ‘Theatr, Cerdd a’r Cyfryngau’, Coleg y Drindod, Caerfyrddin. Mae hi wedi plethu ei gwaith addysgu theatr gyda’i gwaith actio dros y blynyddoedd. Tiwtor dysgu Cymraeg a thiwtor Theatr Ieuenctid Môn; Asiant Creadigol ac Ymarferydd Creadigol gyda Chyngor Celfyddydau Cymru. Drwy bartneriaeth gyda CADW ac Archifdai Conwy, mae hi’n Arweinydd Gweithdai Llawrydd broffesiynnol yn cyflwyno storiau Hanes Cymru a hanes lleol gyda gweithdai mantell yr arbenigwr i blant ysgolion Gwynedd, Môn a Chonwy. 

Wedi cydweithio gyda Cimera ar brosiectau yn y gorffennol yn hwyluso cyfraniad dysgwyr y Gymraeg yn eu perfformiadau, mae Manon rwan yn un o gyd-gyfarwyddwyr y cwmni. Mae hi’n greadures ddeuol liwgar a’i bryd ar greu a gwireddu breuddwydion. Adar o’r unlliw hedant i’r unlle. 


Raine Williams

Rheolwr Datblygu Busnes

Mae gan Raine dros 35 mlynedd o brofiad mewn gweinyddiaeth busnes, cyllido prosiectau ac awdit mewnol. Yn ystod ei gyrfa mae hi wedi gweithio i sawl sefydliad a chymdeithas lleol megis Canolfan Awyr Agored Plas Menai, Cyfoeth Naturiol Cymru, ac ar hyn o bryd mae hi’n gweithio i Brifysgol Bangor fel Gweinyddydd Cyllid ar ddau brosiect. 

Mae Raine wastad wedi ymwneud gyda chelf gymunedol ac wedi bod yn rhan o sawl digwyddiad gan Cimera. Dros y blynyddoedd mae hi wedi cymryd amser o’i gwaith i drafaelio a gweithio mewn amrywiol wyliau yn y D.U. yn cynnwys Glastonbury, Big Green Gathering a’r Northern Green Gathering. Yn fwy diweddar mae hi wedi perfformio yng Ngwyl Rhif 6 a sawl carnifal lleol gyda Bloco Sŵn, band Samba lleol. 

Mae Raine yn ddiweddar wedi dod yn nain ac yn mwynhau drymio, rhwyfo ac mae’n hwylio yn lleol yn gyson. Yn 2017 cafodd ei hanturiaeth hwylio fwyaf erioed yn croesi yr Iwerydd o Bwllheli i Bermuda ac yn ôl mewn trimaran 54’.


Alex Haycock

Arweinydd Gweithdai Syrcas

Mae Alex wedi ei fagu yng nghefn gwlad godidog Gogledd Cymru ac mae wedi bod yn ymwneud gyda Cimera ers yn blentyn. Mae gweithio gyda Cimera wedi ei alluogi i wneud llawer o bethau mae yn ei garu – teithio, perfformio a hyfforddi.  

Teithiodd i Malawi gyda Cimera ac elusen Anno’s Affrica i helpu gyda phrosiect i ddatblygu ac addysgu artistiaid lleol er mwyn creu busnes cynaliadwy i gynhyrchu talentau ifanc lleol. Roedd yn brofiad anhygoel i fachgen ifanc oedd newydd orffen ei lefel ‘A’, profiad oedd yn ffordd wych o ddysgu ac agor ei lygaid i ddiwylliannau newydd.  

Mae hefyd wedi cael cyfleon perfformio ger bron cannoedd o bobl ar draws y wlad mewn gwyliau a gorymdeithiau stryd a charnifalau, yn jyglo tân, cerdded ar stiltiau a llawer iawn mwy.  

Mae’n troi ei law at sawl crefft ond jyglo yw ei ffefryn. Yn ddiweddar mae wedi meistroli y gamp ‘rhaeadr 5 pêl’, ac nid yw’n bwriadu rhoi’r gorau iddi ar hynny.


Claire Hughes

Arweinydd Datblygu Cymunedol

Mae Claire yn fam i bedwar o blant ac yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle. Mae hi wedi ymwneud gyda theatr a syrcas cymunedol ers 2007 ers iddi wirfoddoli ar brosiect yn Nhalysarn. Mae Claire a’i phlant wedi cymryd rhan yng ngweithgareddau Cimera ers dechrau’r cwmni yn 2013 ac mae’n fedrus fel arweinydd gweithdai, yn cerdded ar stilts a pherfformio gyda thân.      

Arbenigedd Claire yw gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi eu hynysu neu eu hallgau yn gymdeithasol. Mae hi wedi bod yn Weithiwr Cefnogaeth mewn unedau arbenigol yn Nhreborth, Brynllwyd a Porthmadog. Mae hi hefyd yn gweithio i GISDA yng Nghaernarfon. Cymraeg yw ei iaith gyntaf ac mae hi’n mwynhau cerdded yn y mynyddoedd, photograffiaeth a phoi tân. 

Rydych chi mewn Cwmni da

Cwrdd â'r tîm

Cliciwch ar y tabiau i ddarllen mwy am dîm Cimera.

A group photo of the Cimera team
Kate Jones – Cyfarwyddwr Artistig

Kate Jones

Cyfarwyddwr Artistig

Kate Driver, Artistic Director

Hyfforddodd Kate mewn Drama yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth a Dylunio Theatr gyda Motley, Theatr Genedlaethol yn Llundain. Mae hi’n un o brif sefydlwyr cwmni Cimera. Mae hi wedi gweithio dros 30 mlynedd fel Dylunydd Theatr, Dramodydd, Cyfarwyddwr a Chynhyrchydd Theatr ar gynyrchiadau proffesiynol a phrosiectau celf cymunedol hyd a lled y Deyrnas Unedig. 

Ysgrifennodd ‘Drudwen’ ac ‘Mi glywais gan Aderyn Bach’ ar gyfer Cimera ac mae hi wedi datblygu cysyniadau, cyd-gynhyrchu a dylunio perfformiadau theatr stryd a gorymdeithiau ar gyfer y cwmni yn cynnwys, ‘Let them eat cake, ‘Mari Llwyd’, ‘Commedia Masquerade’ and ‘Scylla, Charybdis and Poseidon’. 

Mae gwaith diweddar Kate hefyd yn cynnwys Dylunio Theatr ar gyfer cynyrchiadau yn y RCSSD yn cynnwys ‘The Wonderful World of Dissocia’, ‘Blue Stockings’ a ‘Lear’ a chyd- ysgrifennu a dylunio ‘Aphrodite in Flippers’, i gwmni Bold and Saucy Theatre. Rhan o’i gwaith cyfredol hefyd yw gweithio gyda Anno’s Africa Malawi fel mentor sgiliau syrcas a chelf theatr. 

Mae Kate yn hybrid genetig a diwylliannol gyda blas am hiwmor tywyll. Cafodd ei geni a’i magu yn Ne Llundain a chanddi wreiddiau yn Norfolk a Caerfyrddin. Mae hi wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, ac mae hi bellach yn byw ym mynydd-dir Eryri.

Iago Morgan Jones – Cyfarwyddwr Syrcas, Perfformiwr

Iago Morgan Jones

Cyfarwyddwr Syrcas, Perfformiwr

Fel un o’r aelodau sefydlodd gwmni Cimera, mae Iago wedi perfformio; creu cymeriadau a pherfformiadau gyda’r cwmni ers 2013. Yn ddiweddar actiodd ran Ogi a Trystan yn nhaith genedlaethol ‘Drudwen’. Mae ganddo ystod eang o ddoniau perfformio a syrcas ac yn arbenigo fel acrobat; cydbwysedd-acrobatig; sgiliau awyrol a chomedi corfforol. 

Dechreuodd ymddiddori mewn syrcas yn 15 oed gan droi ei hyblygrwydd corfforol naturiol a’i hoffter o chwarae gyda tân i berfformiadau a gwaith creadigol. Cafodd hyfforddiant fel acrobat gyda chwmni Syrcas Polichinello yn Sheffield, teithiodd gyda ‘No Fit State’ gyda sioe ‘Bianco’, a pherfformiodd yn ‘Bodies inUrbanSpaces’ ym Mangor ac Abertawe. Mae ei brofiad actio a pherfformio syrcas hefyd yn cynnwys- ‘Y Crincod’, Llwyfan Gogledd Cymru; ‘Coppelia’; ‘Troi a Throsi’; Y Goeden Annwn’; a ‘Tri’, Syrcas Circus. 

Teithiodd Iago i Malawi gyda Anno’sAfrica yn 2017 i ddysgu sgiliau awyrol i blant Bae Nhkata. Cymraeg yw iaith gyntaf Iago ac mae’n caru garddio a magu hwyaid.

Lauren Bracken – Dyfeisiwr, Cyfarwyddwr, Perfformiwr

Lauren Bracken

Dyfeisiwr, Cyfarwyddwr, Perfformiwr

Lauren as Scylla

Mae Lauren wedi bod yn gweithio gyda Cimera ers 2013 ac yn caru y cyffro o fod yn rhan o gwmni sy’n datblygu a thyfu’n barhaus. Hyfforddodd fel actores ac mae hefyd wedi datblygu ei sgiliau syrcas i gynnwys stiltiau, troelli tân a sgiliau awyrol. Mae hi’n hyfforddi mewn gweithdai sgiliau syrcas ac yn caru digwyddiadau ymgysylltu gyda’r cyhoedd. Efallai gwelwch hi’n cyfarwyddo ambell brosiect yn y dyfodol.  

Mae hi wrth ei bodd yn gweithio gyda phlant a theuluoedd ac yn credu y dylai perfformio fod yn llawn hwyl, creu cymeriadau, a trio syniadau newydd drwy ddawns, actio, a iaith gorfforol. Mae hi wastad yn hyrwyddo gwerth y celfyddydau. Mae hi hefyd yn gwneud ‘stunts’ a gweithio gydag anifeiliaid mewn ffilmiau a rhaglenni teledu. Efallai i chi weld rhai o’r anifeiliaid ar CBBC, The Worst Witch neu ei champau ar Gangs of London neu ffilmiau Bollywood. Mae hi wedi datblygu ei sgiliau drwy ei phrofiadau amrywiol. Ei huchelgais yw creu adloniant a dod a phleser i’r rhai sy’n cymryd rhan a gwylio y perfformiadau.

Mae hi wedi caru anifeiliaid ar hyd ei hoes ac mae hi’n fam i 2 o blant. Mae hi wedi chwarae rygbi rhyngwladol ac wedi byw mewn gwledydd anarferol megis Borneo, Malaysia a’r Arab Emirates Unedig. Mae hi’n edrych ymlaen i groesawu llawer o wynebau newydd i ddigwyddiadau awyr agored cyffroes y cwmni.

Daisy Williams – Perfformiwr awyrol a Hyfforddwraig

Daisy Williams

Perfformiwr awyrol a Hyfforddwraig

Daisy Williams, Aerialist performer and Instructor

Mae Daisy’n teimlo’n angerddol am gelfyddyd awyrol. Ei phrif ddisgyblaeth yw crefft yr ‘hŵp’ awyrol ond mae hi hefyd wedi hyfforddi gyda’r ‘trapeze’; rhaffau sidan; strapiau a Gwe Spaeneg.  

Dechreuodd Daisy hyfforddi ar y ‘trapeze’ gyda’r cwmni ‘Black and Blue’ yn Lerpwl tra’n astudio i fod yn newyddiadurwraig yn y Brifysgol. Ar ôl gweithio fel newyddiadurwraig yn Llundain hyd nes yn 25 oed, penderfynodd Daisy greu ei stori hi ei hun yn hytrach nag ysgrifennu am fywydau pobl eraill a theithiodd hyd a lled y wlad gyda chwmni syrcas teithiol. 

Dychwelodd i Ogledd Cymru yn 2018 gan ymuno gyda chwmni Syrcas Cimera fel perfformiwr a hyfforddwraig. Mae Daisy hefyd yn berfformiwr a hyfforddwraig llawrydd ac yn gweithio ar brosiectau ymgysylltu cymunedol megis gweithdai llenyddiaeth a lles yng Ngogledd Cymru.

Manon Prysor – Cyfarwyddwr Creadigol ac Actores

Manon Prysor

Cyfarwyddwr Creadigol ac Actores

Manon Prysor, Creative Director

Yn dilyn gradd B.A. Drama Sengl o Goleg Prifysgol Aberystwyth, dilynodd Manon yrfa fel actores a chyflwynwraig broffesiynol yn myd theatr, ffilm a theledu. Bwriodd wreiddiau cadarn ym maes Theatr mewn Addysg gyda chwmni’r Fran Wen, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Sain Ffagan, ac Outreach, Theatr Clwyd, yn cyd-ddyfeisio sioeau a gweithdai i blant cynradd ac uwchradd. Mae hi wedi teithio Cymru gyda chwmniau fel Bara Caws, a theithio’r cyfandir gydag E.L.A.N Wales gan brofi trawstoriad o arddulliau actio ac amrywiol arddulliau theatr. Mae ganndi brofiad o weithio ar brosiectau torfol cymunedol yn ardal Splot a Bae Caerdydd dan gyfarwyddyd Firenza Guidi a No Fit State Circus. Ymysg ei phrif waith actio cynnar mae ei rhan yn y ffilm nomineiddiwyd am Oscar, Hedd Wyn, ac mae ei gyrga ddiweddar yn cynnwys rhannau yn Pobl y Cwm, Rownd a Rownd a’r gyfres ddrama Craith/ Hidden – S4C & BBC Cymru. 

Treuliodd Manon bedair mlynedd fel darlithydd Theatr a’r gwrs gradd ‘Theatr, Cerdd a’r Cyfryngau’, Coleg y Drindod, Caerfyrddin. Mae hi wedi plethu ei gwaith addysgu theatr gyda’i gwaith actio dros y blynyddoedd. Tiwtor dysgu Cymraeg a thiwtor Theatr Ieuenctid Môn; Asiant Creadigol ac Ymarferydd Creadigol gyda Chyngor Celfyddydau Cymru. Drwy bartneriaeth gyda CADW ac Archifdai Conwy, mae hi’n Arweinydd Gweithdai Llawrydd broffesiynnol yn cyflwyno storiau Hanes Cymru a hanes lleol gyda gweithdai mantell yr arbenigwr i blant ysgolion Gwynedd, Môn a Chonwy. 

Wedi cydweithio gyda Cimera ar brosiectau yn y gorffennol yn hwyluso cyfraniad dysgwyr y Gymraeg yn eu perfformiadau, mae Manon rwan yn un o gyd-gyfarwyddwyr y cwmni. Mae hi’n greadures ddeuol liwgar a’i bryd ar greu a gwireddu breuddwydion. Adar o’r unlliw hedant i’r unlle. 

Raine Williams – Rheolwr Datblygu Busnes

Raine Williams

Rheolwr Datblygu Busnes

Mae gan Raine dros 35 mlynedd o brofiad mewn gweinyddiaeth busnes, cyllido prosiectau ac awdit mewnol. Yn ystod ei gyrfa mae hi wedi gweithio i sawl sefydliad a chymdeithas lleol megis Canolfan Awyr Agored Plas Menai, Cyfoeth Naturiol Cymru, ac ar hyn o bryd mae hi’n gweithio i Brifysgol Bangor fel Gweinyddydd Cyllid ar ddau brosiect. 

Mae Raine wastad wedi ymwneud gyda chelf gymunedol ac wedi bod yn rhan o sawl digwyddiad gan Cimera. Dros y blynyddoedd mae hi wedi cymryd amser o’i gwaith i drafaelio a gweithio mewn amrywiol wyliau yn y D.U. yn cynnwys Glastonbury, Big Green Gathering a’r Northern Green Gathering. Yn fwy diweddar mae hi wedi perfformio yng Ngwyl Rhif 6 a sawl carnifal lleol gyda Bloco Sŵn, band Samba lleol. 

Mae Raine ddiweddar wedi dod yn nain ac yn mwynhau drymio, rhwyfo ac mae’n hwylio yn lleol yn gyson. Yn 2017 cafodd ei hanturiaeth hwylio fwyaf erioed yn croesi yr Iwerydd o Bwllheli i Bermuda ac yn ôl mewn trimaran 54’.

Alex Haycock – Arweinydd Gweithdai Syrcas

Alex Haycock

Arweinydd Gweithdai Syrcas

Mae Alex wedi ei fagu yng nghefn gwlad godidog Gogledd Cymru ac mae wedi bod yn ymwneud gyda Cimera ers yn blentyn. Mae gweithio gyda Cimera wedi ei alluogi i wneud llawer o bethau mae yn ei garu – teithio, perfformio a hyfforddi.  

Teithiodd i Malawi gyda Cimera ac elusen Anno’s Affrica i helpu gyda phrosiect i ddatblygu ac addysgu artistiaid lleol er mwyn creu busnes cynaliadwy i gynhyrchu talentau ifanc lleol. Roedd yn brofiad anhygoel i fachgen ifanc oedd newydd orffen ei lefel ‘A’, profiad oedd yn ffordd wych o ddysgu ac agor ei lygaid i ddiwylliannau newydd.  

Mae hefyd wedi cael cyfleon perfformio ger bron cannoedd o bobl ar draws y wlad mewn gwyliau a gorymdeithiau stryd a charnifalau, yn jyglo tân, cerdded ar stiltiau a llawer iawn mwy.  

Mae’n troi ei law at sawl crefft ond jyglo yw ei ffefryn. Yn ddiweddar mae wedi meistroli y gamp ‘rhaeadr 5 pêl’, ac nid yw’n bwriadu rhoi’r gorau iddi ar hynny.

Claire Hughes – Arweinydd Datblygu Cymunedol

Claire Hughes

Arweinydd Datblygu Cymunedol

Mae Claire yn fam i bedwar o blant ac yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle. Mae hi wedi ymwneud gyda theatr a syrcas cymunedol ers 2007 ers iddi wirfoddoli ar brosiect yn Nhalysarn. Mae Claire a’i phlant wedi cymryd rhan yng ngweithgareddau Cimera ers dechrau’r cwmni yn 2013 ac mae’n fedrus fel arweinydd gweithdai, yn cerdded ar stilts a pherfformio gyda thân.      

Arbenigedd Claire yw gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi eu hynysu neu eu hallgau yn gymdeithasol. Mae hi wedi bod yn Weithiwr Cefnogaeth mewn unedau arbenigol yn Nhreborth, Brynllwyd a Porthmadog. Mae hi hefyd yn gweithio i GISDA yng Nghaernarfon. Cymraeg yw ei iaith gyntaf ac mae hi’n mwynhau cerdded yn y mynyddoedd, photograffiaeth a phoi tân. 

Artistiaid Cysylltiol

Zoe Munn – Cynhyrchydd Creadigol

Gwen Scott – Cyfarwyddwr Theatr

Annie Kelly – Dylunydd Theatr

Bee Gilbert – Ffotograffydd

Aelodau’r Cwmni

Fergus Lovatt

Eleri Turner

Jordan Eade

Sarah Williams

Keith Jones

Adrian Humphreys

Duncan Cunningham

Eaden Cunningham